Najważniejsze publikacje

 

 • G. Goleń, A. Fogel, A. Staniewska (red. A. Fogel) Ustawa krajobrazowa - komentarz, Warszawa 2016
 • A. Fogel, Kompetencje gminy w ustanawianiu form ochrony przyrody i ochrony zabytków, Samorząd Terytorialny 11/2015
 • W. Federczyk, A. Fogel, A. Kosieradzka - Federczyk, Ochrona Środowiska w działalności inwestycyjnej, Warszawa 2015
 • A. Fogel, Uwarunkowania prawnoustrojowe ochrony i kształtowania krajobrazu, Samorząd Terytorialny 12/2014
 • A. Fogel,  Środowiskowe uwarunkowania planowania przestrzennego, Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego, nr 2(6)/2013
 • A. Fogel, Dopuszczalność wprowadzania do tekstu planu miejscowego obowiązków proceduralnych [w:] Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, T. III, 2014
 • A.Fogel, Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko gminnych aktów planowania przestrzennego, Samorząd Terytorialny 9/2014
 • A. Fogel, Identyfikacja i analiza przepisów odrębnych wobec ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wpływających na ład przestrzenny poprzez określanie możliwości zagospodarowania terenu [w:] A. Fogel (red.) Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu a ład przestrzenny, Warszawa 2014
 • A. Fogel, Strony postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy - problemy na gruncie stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, Człowiek i Środowisko 1-2/2013
 • A. Fogel, Skala rysunku planu miejscowego a zasady jego sporządzania, Samorząd Terytorialny 7-8/2013
 • A. Fogel, Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, Człowiek i Środowisko 4/2012
 • A. Fogel, Prawne uwarunkowania współdziałania organów w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko gminnych aktów planistycznych, Człowiek i Środowisko, 1-2/2012
 • A.Fogel, Prawne determinanty określania przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu a władztwo planistyczne gminy [w:] Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, Warszawa 2012
 • A.Fogel, Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 2.06.2010, IV SA/Wa 476/10 (pojęcie "terenu zieleni"), Gdańskie Studia Prawnicze Nr 3/2011
 • A. Fogel, Prawna ochrona przyrody w lokalnym planowaniu przestrzennym, Warszawa 2011.
  • A. Fogel, Ocena środowiskowych skutków lokalizacji zabudowy mieszkaniowej - zagadnienia prawne               [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza, Łódź - Poznań 2011.
  • A.Fogel, Prawne aspekty informacji przyrodniczej w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko               [w:] M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj (red.), Europeizacja prawa ochrony środowiska, 2011.
  • A. Fogel, Instytucja „dobrego sąsiedztwa" przy ustalaniu warunków zabudowy - ewolucja poglądów doktryny          i orzecznictwa. Człowiek i Środowisko 3-4/2010
  • A. Fogel, Uwzględnianie wartości przyrodniczych i kulturowych w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko gminnych aktów planistycznych [w:] Z. Cieślak, A. Fogel (red.), Wartości w planowaniu przestrzennym, 2010
  • A. Fogel, Środowiskowe aspekty uprawnień społeczeństwa w sporządzaniu studiów uwarunkowań i planów miejscowych. Samorząd Terytorialny 5/2010
  • Współautor monografii: K. Pawłowska (red.), Zanim wybuchnie konflikt. Idea i metody partycypacji społecznej   w ochronie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni, 2010.
  • A. Fogel, Prawne aspekty udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko dla studiów uwarunkowań i planów miejscowych. Człowiek i Środowisko 1-4/2009.
  • A. Fogel, Plany ochrony obszarów chronionych jako instrument kształtowania przestrzeni na poziomie lokalnym, Kwartalnik Prawa Publicznego, Nr 3-4/2008.
  • A.Fogel, P. Fogel, Rola uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy - wybrane zagadnienia. Człowiek      i Środowisko 1-2/2008.
  • A. Fogel, Ochrona przyrody w planowaniu przestrzennym jako przejaw realizacji interesu publicznego [w]: Prawo ochrony przyrody. Stan obecny, problemy, perspektywy D. Kopeć, N. Ratajczyk (red.), 2008.
  • A. Fogel, Ochrona przyrody w planowaniu przestrzennym a prawo własności [w]: S. Kozłowski, P. Legutko - Kobus (red.): Planowanie Przestrzenne - szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe, 2007.
  • A. Fogel, P. Szkudlarek: Przestrzenne bazy danych jako przedmiot dostępu do informacji - prawo i praktyka. Człowiek i Środowisko, Nr 1-2 2004.